FAQs Complain Problems

समाचार

शैक्षिकसत्र ०७६/०७७ आधारभूत तह कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना !!!

 वडा नं. १ अन्तर्गतका विद्यालयहरुको आधारभूत तह कक्षा ८ को नतिजा ०७६-०७७

 वडा नं. २ अन्तर्गतका विद्यालयहरुको आधारभूत तह कक्षा ८ को नतिजा ०७६-०७७

 वडा नं. ३ अन्तर्गतका विद्यालयहरुको आधारभूत तह कक्षा ८ को नतिजा ०७६-०७७

 वडा नं. ४ अन्तर्गतका विद्यालयहरुको आधारभूत तह कक्षा ८ को नतिजा ०७६-०७७

 वडा नं. ५ अन्तर्गतका विद्यालयहरुको आधारभूत तह कक्षा ८ को नतिजा ०७६-०७७

 वडा नं. ६ अन्तर्गतका विद्यालयहरुको आधारभूत तह कक्षा ८ को नतिजा ०७६-०७७

 वडा नं. ७ अन्तर्गतका विद्यालयहरुको आधारभूत तह कक्षा ८ को नतिजा ०७६-०७७

 वडा नं. ८ अन्तर्गतका विद्यालयहरुको आधारभूत तह कक्षा ८ को नतिजा ०७६-०७७

 वडा नं. ९ अन्तर्गतका विद्यालयहरुको आधारभूत तह कक्षा ८ को नतिजा ०७६-०७७

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: