FAQs Complain Problems

आयोजना सम्झौताको लागि आवश्यक कागजातहरु के के हुन् ?

१) उपभोक्ता समिति गठन गर्ने आम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि

२) उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि

३) प्राविधिक द्वारा तयार गरिएको आयोजनाको लागत अनुमान विवरणको सक्कल कागजात

४) वडा कर्यलायाबता सम्झौता भएमा कार्यादेश  सहितका कागजात

५) वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र

६) योजना किताबमा उल्लेखित नाम सँग हुबहु मिल्ने छाप

७) अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको संयुक्त सहिछाप चल्ने गरी बैंक खाता खोलेको निस्सा

८) पहिलो किस्ता माग गर्ने सबन्धित उपभोक्ता समितिको निर्णय