FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एम्बुलेन्स सेवा संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि (मस्यौदा) २०७९ ७९/८० 08/20/2022 - 11:31 PDF icon ambulance.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७८ ७८/७९ 07/09/2022 - 16:18 PDF icon राप्ती सोनारी स्वास्थ तथा सरसफाइ एन.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्थानीय शिक्षा विधेयक-२०७७ ७७/७८ 03/10/2022 - 11:46 PDF icon edu_rajpatra.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/14/2018 - 19:27 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन ७४/७५ 03/26/2018 - 20:37 PDF icon विनियोजन ऐन २०७४.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 20:35 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 20:34 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 20:30 PDF icon कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 20:22 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४.pdf
आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 20:07 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf