FAQs Complain Problems

तेश्रो वा अन्तिम किस्ता भिक्तनी लिदा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

१) प्राविधिकले तयार गरेको मुल्यांकन र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन

२) अन्तिम किस्ता माग गर्ने उपभोक्ता समितिको निर्णय

३) योजनामा खर्च भएको अनुदान रकम बरावरको विल भरपाई र डोरहाजारी फारम (दोश्रो किस्तामा पेश गरेको बाहेक)

४) जनश्रमदानबाट भएको कामको विल भरपाई र डोरहाजिरी (छुट्टै)

५) यिजना स्तरीय अनुगमन समितिको निर्णय सहितको सिफारिस

६) वडा स्तरको अनुगमन समिति एवं गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समितिको सिफारिस

७) सामाग्री ढुवानी भएको ढुवानी साधनको ब्लु बुक र चलन अनुमति पत्रको प्रतिलिपि

८) निर्माण सामाग्री खरिद गर्दा रु २००००/- भन्दा माथि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) को कर विजेक भएको हुनुपर्ने

९) रु २००००/- भन्दा मुनिको सामाग्री खरिद भए पब विल प्रयोग गर्न सकिन्छ । तारा पान विल प्रयोग गर्न नपाइने सामग्रीहरुमा यो बुंदा लागु हुने छैन

१०) एकै प्रकृतिको सामाग्री खरिदमा टुक्रा टुक्रा गरी खरिद गरिएको विल मान्य हुने छैन

११) योजना सूचना पाटि योजना स्थलमा राखी सो को फोटो १ प्रति र काम हुनु भन्दा पहिलेको अवस्था बुझाउने र काम भई सके पछि कस्तो देखिन्छ सो को फोटोहरु

१२) सम्पन्न योजनाको पूर्ण भाग देखिने फोटो १ प्रति