FAQs Complain Problems

समाचार

लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सुचना!!!

विषय :- लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।

उपरोक्त विषयमा यस राप्ती सोनारी गाउँपालिकाबाट मिति २०७५/०७/१२ गते प्रकाशित प्राविधिक कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना अनुसारका इन्जीनियर, सव-इन्जीनियर, असिस्टेन्ट सव-इन्जीनियर र अमिन पदहरुको लिखित परीक्षा तपसिलको मिति, समय र स्थानमा संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराईन्छ।

तपसिल

  • लिखित परीक्षा संचालन हुने मिति :- २०७५/०८/०७ गते शुक्रबार ।
  • समय :- दिनको २:०० बजे ।
  • स्थान :- राप्ती सोनारी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, अगैया बाँके ।

आर्थिक वर्ष: