FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/०२/१७ गते बसेको कार्यापलिकाको बैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 06/01/2022 - 12:01

कार्यपालिका बैठक २०७८/०६/११

७७/७८ 12/02/2021 - 14:58 PDF icon कार्यापलिका को बैठक ०६-१९.pdf

कार्यपालिका बैठक ०७८/०६/०४

७८/७९ 12/02/2021 - 14:55 PDF icon कार्यापलिका को बैठक ०६-४.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७८/०५/०७

७७/७८ 12/02/2021 - 14:53 PDF icon कार्यापलिका को बैठक ०५-७.pdf

कार्यापलिका को बैठक २०७८-०४-१७

७८/७९ 12/02/2021 - 13:59 PDF icon कार्यापलिका को बैठक ०४-१७.pdf

बैठक नं. ६२ / मिति २०७५/१०/२२ गते

७५/७६ 09/13/2019 - 13:29 PDF icon Board Meeting No. 62 / Date 2075/10/22

बैठक नं. ६१ / मिति २०७५/१०/१० गते

७५/७६ 09/13/2019 - 13:12 PDF icon Board Meeting No. 61 / Date 2075/10/10

बैठक नं. ६० / मिति २०७५/०९/२० गते

७५/७६ 01/31/2019 - 16:55 PDF icon Board Meeting No. 60 / Date 2075/09/20

बैठक नं. ५९ / मिति २०७५/०९/१९ गते

७५/७६ 01/31/2019 - 16:54 PDF icon Board Meeting No. 59 / Date 2075/09/19

बैठक नं. ५८ / मिति २०७५/०९/०३ गते

७५/७६ 01/31/2019 - 16:53 PDF icon Board Meeting No. 58 / Date 2075/09/03

Pages