FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राप्ती सोनारी गाउँपालिका कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, 2079 ७९/८० 07/06/2023 - 12:57 PDF icon राप्ती सोनारी गाउँपालिका कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, 2079.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७९ ७९/८० 07/06/2023 - 12:55 PDF icon राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९ ७९/८० 07/06/2023 - 12:53 PDF icon राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०८० ७९/८० 07/05/2023 - 11:31 PDF icon राप्ती सोनारी गाँउपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८०.pdf
राप्ती सोनारी गाँउ कार्यपालिकाको कानून, निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/04/2023 - 11:52 PDF icon राप्ती सोनारी गाँउ कार्यपालिकाको कानून, निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०८०.pdf
कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/04/2023 - 11:51 PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
सञ्जु चौधारी अक्षय कोष स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/04/2023 - 11:49 PDF icon सञ्जु चौधारी अक्षय कोष स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/04/2023 - 11:48 PDF icon सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० ७९/८० 07/04/2023 - 11:47 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका,२०८० ७९/८० 07/04/2023 - 11:46 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका,२०८०.pdf

Pages